Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 november 2018

Betoog D66 – Algemene beschouwingen 2019

Het betoog van fractievoorzitter Mariëlle van Zuilen namens D66 Cuijk tijdens de begrotingsvergadering voor 2019 op 12 november 2018.

Wat ligt er nu voor ons? Een begroting over 2019 met een tekort van meer dan € 800.000. Waarbij al rekening gehouden is met een OZB verhoging van €1.500.000. En zijn we er dan? Nee, nu zijn al de nodige tegenvallers te voorzien:

 • aangekondigde extra kosten van de centrumplannen
 • aangekondigde kosten voor het nieuwe rioleringsplan
 • kosten voor een klimaatbestendig Land van Cuijk
 • Asbestsanering bij LACO

Vervolgens is de vraag of we bij een aantal andere belangrijke dossiers inmiddels voldoende in control zijn:

 • De ODBN?
 • Jeugdzorg?
 • Zijn onderhoudsplannen van gebouwen en groenvoorziening nu wel op orde?
 • De schouwburg?

Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat het tekort over 2019 niet bij € 800.000 gaat blijven. Hier maken we ons grote zorgen over.

Hoe komt het dat deze tegenvallers in de huidige omvang nu naar boven komen? Met een coalitie die de vorige periode ook al in het college zat? Zaten de verkiezingen in de weg om dit eerder zichtbaar te maken en adequaat actie te ondernemen? Deze forse OZB verhoging komt in de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen niet terug.

Het college geeft in haar programma gelukkig wel aan actief allerlei zaken op te willen pakken, zelfs een voortrekkersrol te willen spelen: innovatief zaken oppakken, het aanjagen van de economie, benutten van kansen aan het water met behulp van ondernemers, vernieuwende projecten in het sociale domein. Dit is inderdaad heel belangrijk en hard nodig. Maar hierbij liggen tegelijkertijd onze zorgen. Hoe slagvaardig is dit college wanneer we kijken naar de grotere opgaven waar het college in de afgelopen jaren voor stond?

Ontwikkeling van de Homburgcampus, de voortgang van het landschapspark, planvorming over de vrijkomende locaties van het Merletcollege, de sportnota, nieuwe afspraken met LACO, herijking van het subsidiestelsel. Dit zijn allemaal onderwerpen die al spelen sinds het begin van de vorige coalitieperiode. Onderwerpen waar de afgelopen vier jaar nauwelijks vooruitgang op is geboekt. Nu worden we 1 minuut voor 12 voor blok gezet met een voorstel over LACO. Wij horen ook dat ondernemers en inwoners met plannen zich nauwelijks gehoord voelen en erg lang moeten wachten op reacties vanuit dit gemeentehuis. College dit moet echt anders!

Kijk ook eens naar nieuwe verdienmogelijkheden. Sinds het wegvallen van de opbrengsten uit de zandwinning komen we inkomsten tekort. Kijk naar mogelijkheden om nieuwe investeerders aan te trekken. Lease, pacht, kortingen of niet te vergeten het al eerder door ons geopperde wietconsortium. Wij zijn blij dat er bij de beantwoording van een van onze vragen te lezen dat er een voorstel komt voor een meer getrapte toepassing van de bouwvolumebijdrage.

Tot nu toe vooral veel zorgen, serieuze zorgen. Maar deze zijn zo belangrijk dat we ze hier echt moesten noemen. Maar D66 zou D66 niet zijn wanneer we ook niet met ideeën zouden komen. Ons constructief en positief kritisch zouden opstellen.

Ten eerste. Hoe kunnen we het college helpen bij een transparanter en rechtvaardig subsidiestelsel? Een herijking, zoals in de vorige coalitieperiode afgesproken lijkt er na al deze jaren niet meer van te komen. Het onderwerp blijft wel van belang. Hierover verschillen we niet van mening. Volgens D66 helpt het om de Raad en de Cuijkse samenleving meer inzicht te geven in verleende subsidies. Ten slotte wordt er jaarlijks bijna € 3,5 mln. aan subsidies verleend, waarvan bijna een half miljoen aan vrijwilligersorganisaties. Maak een overzicht hiervan zichtbaar op de gemeentelijke website. Dit maakt eventuele verschillen beter zichtbaar en ook makkelijker bespreekbaar. Wij stellen dan ook voor om naar het voorbeeld van de gemeente Breda te komen tot een openbaar subsidieregister. We dienen hiervoor de volgende motie in:

Motie openbaar subsidieregister

Overwegende dat:

De gemeente Cuijk jaarlijks miljoenen euro’s aan subsidies verleent aan maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties.

 • Verleende subsidies gemakkelijk inzichtelijk te maken zijn voor eenieder door deze openbaar te publiceren op de website van de gemeente
 • Deze openbare publicatie van subsidies bijdraagt aan een transparant en controleerbaar bestuur.

Verzoekt het college

 • Om de per 1 januari 2019 verleende subsidies te publiceren op de gemeentelijke website en daarbij in ieder geval te vermelden:
  • Het programmaonderdeel
  • De ontvanger van de subsidie
  • De hoogte van het subsidiebedrag
  • Een korte omschrijving van de subsidieaanvraag.
 • De gemeenteraad zo spoedig mogelijk te melden binnen welke termijn dit te realiseren valt.

 

Ten tweede. Voor de uitvoering van veel opgaven op het gebied van duurzaamheid hebben we onze inwoners en ook verenigingen hard nodig. De duurzaamheidslening voor particulieren is een groot succes en inmiddels ook al vol. D66 wil dat deze regeling wordt uitgebreid en wordt verruimd met de mogelijkheid voor verenigingen om leningen voor verduurzaming van hun accommodaties af te sluiten. Hoe gaan we dit betalen? D66 is tegenstander van het verder interen op de algemene reserve. Maar wat is nu het leuke van de duurzaamheidsleningen? Deze worden terugbetaald. Hier kan wat ons betreft de algemene reserve wel voor worden ingezet. Daarnaast pleiten we voor een betere ondersteuning van deze verenigingen.

Daarom dienen we de volgende motie in:

 

Motie verduurzaming sportaccommodaties.

Overwegende dat:

 • de energietransitie een grote uitdagende opgave is.
 • we daarvoor alles kansen en mogelijkheden moeten benutten.
 • in veel gemeenten in Noord-Brabant sportaccommodaties worden verduurzaamd met hulp van de gemeenten
 • er landelijk en provinciaal ook veel subsidies hiervoor beschikbaar zijn.
 • niet alle sportverenigingen de kennis en kunde hebben om dit te doen.
 • er hiervoor een speciaal loket (SSNB Duurzaam) is opgericht voor heel Noord-Brabant om sportverenigingen hierbij te helpen.
 • veel gemeenten dit extra stimuleren en er daardoor successen geboekt worden.
 • verduurzaming van sportaccommodaties leden en bezoekers aan het denken kan zetten om zelf ook duurzame maatregelen te nemen.

Verzoekt het college om:

 • Het loket ‘SSNB Duurzaam’ actief onder de aandacht te brengen bij alle sportverenigingen met een (eigen) accommodatie.
 • Onderzoeken of de huidige duurzaamheidslening aangepast kan worden zodat deze ook ingezet kan worden voor sportaccommodaties.

 

Ten derde dienen we een motie in om te onderzoeken of de bibliotheek kan worden gehuisvest in het gebouw van de schouwburg in Cuijk.

Van mening dat:

 • De schouwburg weer het ‘Huis van Cuijk’ moet worden.
 • De bibliotheek Cuijk een belangrijke maatschappelijk verbindende functie heeft.
 • Dat deze twee organisaties elkaar kunnen versterken.
 • Het schouwburggebouw multifunctioneler ingezet mag worden.
 • Er mogelijk een kostenbesparing en win-winsituatie gerealiseerd kan worden door de functies van bibliotheek en schouwburg te combineren.

Verzoekt het college:

In gesprek te gaan met de Schouwburg Cuijk en Biblioplus om te onderzoeken of bibliotheek Cuijk gehuisvest kan worden in het gebouw van Schouwburg Cuijk.

 

Ten vierde komen we bij de betrokkenheid van onze inwoners. Het burgerberaad is nog in volle gang. Resultaten worden eind dit jaar verwacht. Jammer dat deze nu nog niet beschikbaar zijn want wij vinden het erg belangrijk dat er iets mee wordt gedaan. Advies voor volgend jaar is om hier eerder mee te beginnen zodat de resultaten bij de begroting 2020 kunnen worden meegenomen. In zijn algemeenheid willen we als D66 dat we meer gebruiken maken van de denkkracht en goede ideeën van onze inwoners. Ik verwijs hierbij bijvoorbeeld naar de noodkreet die college en raad een week of drie geleden ontvingen van een inwoner van een monumentaal pand. Het monumentenbeleid lijkt eerder remmend dan stimulerend te werken. Wij ontvangen deze signalen vaker. Is het College bereid om een avond te beleggen met eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumenten om te bespreken welke ideeën hierover leven. Graag uw reactie hierop.

Ter afsluiting wil ik nog opmerking dat volgens ons veel van onze uitdagingen als gemeente Cuijk veel beter kunnen worden opgepakt op de schaal van één gemeente Land van Cuijk. Ambtelijke organisatie, economische vraagstukken, sociaal domein en energietransitie. Hier zullen wij ons het komende jaar hard voor blijven maken.